+31610944330 Info@oymb.nl

Algemene voorwaarden

Open Your Mind Bewustzijn, Training en Coaching gevestigd Pinksterbloem 19, te Nootdorp

Voorwaarden voor dienstverlening

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, coaching, begeleiding, assessment of andere werkzaamheden tussen Open Your Mind Bewustzijn, training en coaching en opdrachtgevers, studenten, coachee en respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Grondslag
  Onze offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

 

 

 1. Facturatie en betaling

4.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van Open Your Mind Bewustzijn Training en Coaching of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.

4.3 Open Your Mind Bewustzijn Training en Coaching is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

4.4 Opdrachtgever is verplicht de door Open Your Mind Bewustzijn Training en Coaching verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige)

4.5 Wanneer de betaling is gedaan gaat de opdrachtgever, coachee of student automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Deze is ten alle tijden terug te vinden op www.oymb.nl

 

 1. Annuleringsregeling trainingen en workshops

Annuleren door de deelnemer kan per mail geannuleerd worden bij Open Your Mind Bewustzijn Training en Coaching bevestigde e-mail.

 1. Annuleren van 4 tot 48 uur voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.
 2. Annuleren korter dan 48 uur voor aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.
 3. Annuleren omdat de training van uw keuze vol was toen u inschrijfgeld betaalde, en u geen gebruik wenst te maken van een zekere plaats   in de volgende (versie) van deze training, kan tegen teruggave van het volledige bedrag dat u al betaald heeft. Voorwaarde is dat u annuleert binnen een week nadat u medegedeeld is dat u in de huidige training niet geplaatst kunt worden omdat deze vol is en dat u recht hebt op een plaats in de volgende training. Als u niet binnen een week annuleert, staat u ingeschreven voor de eerstvolgende training en zijn verder de normale annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.
 4. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training.
 5. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.

 

Annuleren door Open Your Mind Bewustzijn, Training en Coaching

 1. Annuleren door Open Your Mind Bewustzijn Training en Coaching in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
 2. Open Your Mind Bewustzijn Training en Coaching behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Voor de aanvaarde opdrachten Open Your Mind bewustzijn, training en coaching een inspanningsverplichting. Indien Open Your Mind bewustzijn, training en coaching aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is geregeld.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van Open Your Mind bewustzijn, training en coaching zal zijn beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

6.3 Open Your Mind bewustzijn, training en coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Open Your Mind bewustzijn, training en coaching om is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel als de Opdrachtgever het prototype, de drukproef of iets vergelijkbaars heeft goedgekeurd. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden totdat de opdracht is vervuld. Bij nalaten hiervan vervalt de aansprakelijkheid van Open Your Mind bewustzijn, training en coaching

6.4 Aansprakelijkheid van Open Your Mind bewustzijn, training en coaching voor schade van de Opdrachtgever wordt in alle gevallen volledig uitgesloten, zowel voor directe schade, indirecte schade als andere vormen van schade, behoudens indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Open Your Mind bewustzijn, training en coaching een bedrag uitkeert. 

6.5 Open Your Mind bewustzijn, training en coaching is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de keuzes die de opdrachtgever maakt ten behoeven van de coaching en/of training.

 

 1. Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart Open Your Mind bewustzijn, training en coaching voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Open Your Mind bewustzijn, training en coaching toerekenbaar is. Indien 
Open Your Mind bewustzijn, training en coaching uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Open Your Mind bewustzijn, training en coaching zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al wat te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Open Your Mind bewustzijn, training en coaching zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Open Your Mind bewustzijn, training en coaching en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 1. Geheimhouding

8.1 Open Your Mind bewustzijn, training en coaching en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie tegenover derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van Open Your Mind bewustzijn, training en coaching, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegeven in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden.

8.2 Indien Open Your Mind bewustzijn, training en coaching volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van schade die hierdoor is ontstaan.

8.3 Open Your Mind bewustzijn, training en coaching heeft, zolang hiermee geen vertrouwelijke inhoudelijke informatie wordt geopenbaard, het recht in algemene bewoordingen de naam van haar opdrachtgevers en de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden te vermelden op haar website en in (commerciële) uitlatingen aan (potentiele) klanten. 

8.4 Bij overtreding van een der bepalingen uit deze overeenkomst, hoe gering of verwijtbaar ook, verbeurt Opdrachtgever aan Coachingspraktijk.com per overtreding een onverwijld opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 5000,— (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en een maximum van € 25.000,— (zegge: vijfentwintigduizend euro) zulks onverminderd het recht van Coachingspraktijk.com nakoming van onderhavige overeenkomst te vorderen en/of daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd of kantoor houdt, zijnde rechtbank Gelderland, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. Niettemin heeft Coachingspraktijk.com het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

9.3 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens Open Your Mind bewustzijn, training en coaching in elk geval drie maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs geacht kon worden bekend te zijn met het bestaan van deze rechten.